Vieringen rond Pasen 2019

 Woensdag 17 april              Kathedraal Roermond 19.00 uur Chrisma mis

Witte donderdag 18 april     St. Martinus  19.00 uur Witte donderdag viering

                                      Met voetwassing en aansluitend nachtwake, aanbidding van het Allerheiligste

Goede vrijdag 19 april         Herdenking van het lijden en sterven van Jezus

                                      St. Martinus   15.00 uur Kruisweg bidden in St. Martinuskerk

                                                           19.00 uur Goede Vrijdagdienst

                                      Doolhof         16.30 uur Kruisweg door en voor kinderen van de basisschool

 Paaszaterdag 20 april         Wijding van vuur, licht en water.   Viering van de verrijzenis van Christus.

                                     St. Urbanus  19.30 uur Paaswake, zang Urbanuskoor Zang en Vriendschap

Paaszondag 21 april            Christus is verrezen

                                      St. Martinus 10.30 uur Hoogmis, zang Interparochieel Kerkkoor Tegelen

                                      Voor de kinderen is er weer eieren zoeken.

Tweede Paasdag 22 april     St. Urbanus 10.30 uur Hoogmis, zang Urbanuskoor  Zang en Vriendschap

Timo en Dena Bisschop, broer en zus uit Tegelen, nemen deel aan een wereldburgerstage in Uganda.

Als broers en zussen hebben we heel wat jaren in Tegelen in de St. Martinuskerk en de Heilig Hartkerk onze muzikale bijdragen mogen leveren vanuit ons lidmaatschap bij Harmonie Sempre Avanti en Kinderzangkoor Mezzo Forte. Naast onze muzikale bijdragen hebben we ook jarenlang wekelijks als misdienaar in de kerkdiensten geholpen. Vanaf 2014 zetten we ons gezamenlijk in voor wereldwijde projecten van St. Global Exploration (SGE). Naast 2014 Tanzania , 2016 Thailand/Cambodja, 2018 Indonesië gaan we in de zomervakantie van 2019 in Uganda bij lokale projecten zelf onze handen uit de mouwen steken. We gaan naar het Somero project voor sloppenwijkkinderen en naar basisscholen en middelbare scholen.

SGE is een ANBI erkende stichting en gesteund door Wilde Ganzen, heeft als doel om Nederlandse jongeren te laten kennismaken met andere culturen om bij lokale projecten zelf de handen uit de mouwen te gaan steken. Op dit moment doen een twintigtal scholen met vijfhonderd studenten mee, zijn er stages bij projecten in dertien landen (oa Uganda Bhutan Papoea Zuid Afrika Peru India) i.s.m. dertig vertrouwde partners. Deelnemende studenten dienen een jaar lang met voorbereidingen en acties € 1800 in te zamelen ter ondersteuning van de lokale projecten wat ten goede komt aan huisvesting, onderwijs en zorg. De kerkgemeenschap van Tegelen-Steyl-Belfeld heeft ons in 2016 gesteund vanuit de opbrengst Eerste Heilige Communie ‘goede doel’ en in 2018 mochten we aan het einde van een Kerkdienst zelfgebakken wafels verkopen. Nogmaals onze dank voor al uw bijdragen in welke vorm dan ook. Vanuit de Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld krijgen we in deze Parochie brief de kans om ons Global+ Uganda 2019 project onder de aandacht te brengen. HELPT U ONS TE HELPEN!

Dit kan door een sponsor donatie bedrag over te maken naar NL33 RABO 0155 2644 51 t.n.v. Global

Exploration o.v.v. Bisschop Uganda 2019. Alvast onze hartelijke dank.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via:

dena-timo-uganda2019@hotmail.com of 06-12317965.

Global groeten van Timo en Dena Bisschop

Pastoor Marc Calo terug naar Filipijnen

Pater Marc Calo M.S.P. – pastoor van onze parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld gaat terug naar zijn geboorteland de Filipijnen. Dat is afgelopen weekeinde in de parochies bekend gemaakt. Calo heeft een hoge functie in het generaal-bestuur van zijn congregatie gekregen. Hij wordt secretaris-generaal en is daarmee de directe assistent van de generale overste.

Onze 35-jarige pastoor is lid van de paters ‘Mission Society of the Philppines’ (M.S.P.). Dit is een jonge religieuze congregatie, die vanuit de Filipijnen missionarissen uitstuurt naar andere landen. In Europa zijn de MSP-paters onder andere actief in Nederland en in België.

De congregatie MSP is in 1965 opgericht en telt een kleine honderd leden. Deze zijn in zo’n vijftien landen actief. De congregatie groeit snel en vestigt zich in steeds meer landen. Naast Tegelen, Steyl en Belfeld zijn de paters in Limburg ook actief in de stadsparochie van Venlo en het parochiecluster van Beesel en Reuver. Ook is een van de paters docent op Grootseminarie Rolduc.

Pater Calo heeft zeven jaar in het bisdom Roermond gewerkt waarvan afgelopen 2,5 jaar als pastoor in onze parochiefederatie.

Op zondag 23 juni neemt hij afscheid.

Bekendmakings tekst uitgesproken door Pastoor Calo in weekend van 1 en 2 februari 2019

Lieve broeders en zusters,

Laat u me toe u vandaag iets persoonlijks mede te delen. Vorige week vrijdag 25 januari 2019 om 9.45 uur kreeg ik een gemiste oproep, een minuut later heb ik hem kunnen antwoorden.

Aan de lijn was een medepriester en vertegenwoordiger van het Generaal Kapittel van de congregatie van de Mission Society of the Philippines. Van 14 t/m 25 januari 2019 had het Generaal Kapittel van de MSP plaatsgevonden. Hij informeerde mij dat ik gekozen was als lid van het Generaal Bestuur van de congregatie. En hij wilde horen of ik mijn ‘ja-woord’ via hem aan de Kapittel gedelegeerden zou geven. Een oefening van mijn gelofte van gehoorzaamheid werd gevraagd en ik heb mijn ‘ja-woord’ ook gegeven. Hij gaf me de instructie om die informatie voor mijzelf te bewaren tot de verkiezingen voor andere bestuursleden klaar waren, en tot er een officiële aankondiging via de juiste kanalen plaats had gevonden. Een dag later kwam die officiële aankondiging. En in een gesprek met de nieuwe generale overste liet die mij weten dat ik benoemd wordt tot Secretaris Generaal van de congregatie, zijn directe assistent, de derde man van de orde zo te zeggen.

Dus met veel pijn in mijn hart deel ik mede dat het einde van mijn tijd als jullie pastoor snel nadert. Ik ben teruggeroepen om naar de Filipijnen te gaan. In de constitutie van de congregatie staat geschreven dat wij onze nieuwe functie binnen 30 dagen na de verkiezingen zullen gaan oefenen. Ik heb uitgelegd aan de overste dat het heel moeilijk is om op zo’n korte tijd weg te gaan. Gelukkig heb ik hem kunnen overtuigen en met zijn toestemming heb ik een uitstel gekregen zodat ik tot eind juni 2019 in Nederland mag blijven, dat is vijf maanden vanaf nu.

Ik vraag u om vergeving voor dit bericht van mij. Dezelfde boodschap gaf ik ook aan de bisschop mgr. Harrie Smeets, die deze mededeling ook jammer heeft gevonden, maar deze aanvaard heeft met wijsheid en begrip voor de situatie wetend dat hij een paar maanden geleden bijna hetzelfde ja-woord heeft gesproken. Zijn advies is zo snel mogelijk dit bericht bekend te maken.

Ik heb een heel dubbel gevoel deze laatste dagen. Vanaf vrijdag vorige week gaat mijn leven op een hoge snelheid, met de verschillende gesprekken die moeten plaatsvinden: aan mijn verschillende oversten de boodschap mededelen, met name de bisschop, de vicaris van de missie, de vicaris generaal, de Deken, werkcollega’s, geestelijk begeleiders, en natuurlijk mijn vrienden en familie. Van de ene kant is er een gevoel van vreugde dat je op een heel jonge leeftijd deze taak wordt toevertrouwd, en van de andere kant het gevoel van groot verdriet dat ik langzaam afscheid zal nemen van de missie, aan mij toevertrouwd in de parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld en het missiesecretariaat van het Bisdom Roermond. Wij hebben zo veel gedeeld de laatste twee jaar en twee maanden dat ik hier ben.

Wat gaat er nu gebeuren?

  1. Wij zullen bidden voor een goede opvolger… een priester die een goede herder is naar het voorbeeld van de Goede Herder, Jezus.
  2. Ik mag nog met Gods zegen, het seizoen van de eerste heilige communie, vormsel, vastentijd en pasen, hier in de parochies meemaken, en hopelijk met Gods hulp goed afsluiten.
  3. Ik zal mijn laatste mis als jullie herder vieren in het weekend van 22 en 23 juni 2019, sacramentsdag, met een afsluiting de zegen geven met het allerheiligste.
  4. Op God vertrouwen dat dit allemaal tot een goed einde zal komen. Dat hij altijd goed voor ons zal zorgen. Ik keek naar de lijst van verschillende pastores van 1348 tot nu toe. God is altijd trouw. Dat hij altijd voor ons heeft gezorgd.

Op de dag dat ik het nieuws aan de bisschop bekend heb gemaakt, dinsdag 29 januari, vierde ik eerst ’s morgens de mis. Ik was zeer verbaasd over de lezingen… eerste lezing, antwoord psalm, en evangelie: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.” “Ja, ik kom, om uw wil te doen” “Jezus zegt, ‘Ziehier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen.” Respectievelijk. Ik begrijp soms niet de manier of de weg van de Heer. Maar zo’n duidelijke boodschap van boven die niet gepland is, is wel frappant.

En de bezinning van de Heilige Franciscus van Sales op die dag luidt: “Er is bovendien een wil naar welbehagen van God, welke we in alle gebeurtenissen moeten beschouwen. Ik bedoel in alles wat ons gebeurt: in ziekte, in dood, in lijden, in troost, in alle tegenspoed en voorspoed, kortom in alle dingen die niet voorzien zijn. En wij moeten altijd bereid zijn om ons in alle omstandigheden te onderwerpen aan deze wil van God, in alle aangename en onaangename zaken, in het lijden als ook in de troost, in de dood als ook in het leven, en in alles wat duidelijk niet tegen de meegedeelde wil van God is, want die gaat altijd voor.”[i]

Ik ga terug naar mijn antwoord toen mij gevraagd werd om de benoeming als jullie pastoor te aanvaarden. Voordat ik mijn ja-woord gezegd heb, heb ik een verbond met de Heer gesloten. Als ik niet “Ik hou van u kan zeggen,” zal ik de benoeming niet aanvaarden. Want ik was bang dat ik mijn hart niet volledig kon geven aan de nobele taak om jullie pastoor te zijn. Ik wil vrij zijn om lief te hebben, wat er ook met mij zal gebeuren. Na een moeilijke gesprek heb ik dat kunnen zeggen. Elke dag is mijn gebed dat de parochie zal groeien in geloof, hoop en liefde[ii], mijn programma en gids als jullie pastoor zijn deze drie theologische deugden. De liefde van de Heer heeft mij ondersteund in de tijd dat ik hier ben. En ik heb ook niet gepland dat de tweede lezing van vandaag ook dezelfde is van mijn programma…

Ik zeg sorry. Ik dank u. Ik hou van jullie! – Pastoor Marc Calo, MSP, 2-2-2019.

[i] https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2019-01-29

[ii] https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2019-02-03

Voortaan live KerkTV uitzending vanuit Martinuskerk.

Een van de grote wensen van pastoor John Dautzenberg was een nieuwe geluidinstallatie voor de Martinuskerk in Tegelen. Bij de viering naar aanleiding van zijn vertrek naar Maastricht was er dan ook een proefopstelling in de kerk geplaatst die volledig voldeed aan de eisen, maar die uiteindelijk niet betaalbaar was.

Zijn opvolger, pastoor Marc Calo, en het kerkbestuur gingen op zoek naar een betaalbaar alternatief en kwamen zo uit bij de firma Schaapsound. Mede dankzij de Stichting Martinus Monumentaal en andere gulle gevers is er in juni van dit jaar een geluidinstallatie geplaatst die aan ieders wensen voldoet.

Naast de geluidinstallatie is er nu ook een camera in de kerk geïnstalleerd waarmee de viering op zondagmorgen om 10.30 uur vanaf 21 oktober live kan worden uitgezonden via internet (KerkTV).

Kerk TV (audio en bewegend beeld) is een middel om mensen die niet (meer) in staat zijn om in de kerk aanwezig te zijn toch te betrekken bij de diensten en andere activiteiten in de kerk. Verder kan het ook dienen als extra service, om bij uitvaarten, dopen of huwelijken de opname aan te bieden aan betrokkenen. Tijdens de uitzending wordt alleen het priesterkoor in beeld gebracht. Bezoekers blijven buiten beeld.

De opnames worden rechtstreeks uitgezonden via de website www.kerkdienstgemist.nl en zijn hier later ook terug te zien. Via de computer, smartphone, tablet of Chromecast kan iedereen de uitzendingen overal volgen. Op de website zijn kerkdiensten van 1347 kerken uit heel Nederland terug te luisteren en te zien. Het gebruik van kerkdienstgemist.nl is gratis voor de kijker.

De Martinuskerk in Tegelen is de derde katholieke kerk in Limburg die deze dienst gaat aanbieden.

Samen kerk, Samen Sterk

De parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld bestaat uit 5 parochies van het dekenaat Venlo

Sint Martinus parochie Tegelen

Sint Joseph parochie Tegelen

Heilig Hart parochie Tegelen

Sint Rochus parochie Steyl

Sint Urbanus parochie Belfeld

Lees meer

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis
Come Visit us This Weekend

Upcoming Events

Zondag 1 april
PASEN
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

FEATURED POST

Music brings us together in celebration

Music is an inspiring and fascinating celebration of social justice, breaking down the barriers between those of faith, and no faith – it is not only fun – it lifts the hearts of all of us who believe in a better world and gives us hope for tomorrow.

READ MORE

Latest Posts